سیاسی بحثونه

چمتوکوونکی : جنت امین
چمتوکوونکی : جنت امین
تود بحث :موضوع: د خوست عامې روغتیا ریاست او ډاکټرانو اتحادیې تر مینځ ورستي جنجالونهچمتوکوونکی :جنت امین
چمتوکوونکی مولوی احسان الله حسین
چمتوکوونکی :مولوی احسان الله حسین

تودبحث

26 کب 1398
چمتوکوونکی :کبیر خان مشفق

تود بحث

07 کب 1398
چمتوکوونکی :قابل نور همکار
چمتوکوونکی :کبیر خان مشفق
چمتوکوونکی :مولوی احسان الله حسین