تلویزیونی خپرونې

چمتوکوونکی مولوی: احسان الله حسن
چمتوکوونکی مولوی: احسان الله حسن
چمتوکوونکی مولوی: احسان الله حسن
ستونزې او هواري خپرونه - غلام خان بندر کې
چمتوکوونکی: سیدوزیر اند
چمتوکوونکی : جنت امین